• Beleidsplan

    Salomon Het Kollumer Oproer

Beleidsplan

Verkort Beleidsplan

1) Doelstelling van de Stichting.
De stichting heeft ten doel, het regionaal en nationaal meer bekend maken van het Kollumer Oproer uit de achttiende eeuw om hiermee Kollum en de regio Noordoost-Friesland in positieve zin te promoten alsmede het stimuleren van gemeenschapszin en saamhorigheid in de breedste zin van het woord in Kollum en haar nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

2) Realisatie van de doelsteling.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in de jaren tweeduizend achttien en tweeduizend negentien organiseren, uitvoeren — en registreren (op DVD) van het Kollumer Oproer (zeventienhonderd zeven — en negentig) door middel van een openluchtspektakel in het historisch centrum van Kollum, uitgevoerd door professionele artiesten en honderden vrijwilligers uit de regio alsmede het jaarlijks organiseren van Kollumer Oproer Dagen waarin het historisch centrum van Kollum als decor dient voor allerlei culturele activiteiten.

3) Budget en begroting en meerjarenplan.
De Stichting werkt met vrijwilligers die zich inzetten om per jaar en per project sponsoren / donateurs te werven voor een konkreet project. Daarnaast doet de stichting een beroep om nationale sponsoren en donateurs om een deel van het benodigde budget te verkrijgen. Bij voorstellingen waar professionele artiesten een bijdrage leveren zal de stichting per voorstelling entree gaan heffen, qua hoogte passend bij de voorstelling en rekening houden met het financieel draagvlak van de bezoekers van de voorstelling. De stichting streeft er naar om bij een meerdaags project ook een voorstelling te laten plaatsvinden ( bv een matinee voorstelling)  voor de minder draagkrachtigen
( kinderen/bejaarden/ gehandicapten) waarbij geen entree zal worden geheven. Per project zal er een begroting en een dekkingsplan worden opgesteld. Daar waar nodig zullen we begroting en dekkingsplan laten toetsen door een derde partij ( bv register accountant). De stichting heeft geen winstoogmerk, eventuele overschotten zullen als basisbudget dienen voor nieuwe activiteiten aansluitend bij de doelstelling van de stichting.

De Stichting werkt met een meer jaren plan. Dit plan is gebaseerd op een cyclus waarbij eens in de 2 jaar er een groot cultureel evenement zal worden georganiseerd. In het tussenliggende jaar zal er worden gewerkt aan de voorbereiding. In het jaar waarin er geen evenement is zullen de zgn Kollumer Oproer Dagen in een wat bescheidener setting plaatsvinden. Benodigd budget voor een evenement jaar  bedraagt 200.000 , waarbij als dekking geldt 120.000 vanuit giften / donaties en sponsoren en 80.000 uit kaartverkoop.
Benodigd budget voor een niet evenement jaar bedraagt 25.000 , dekking komt dan volledig van giften / donaties en sponsoren. Jaarlijks zal op de website van de stichting www.kollumeroproer.nl worden aangegeven wat de plannen voor de komende 2 jaren zullen zijn (website in ontwikkeling).

Plan komende 2 jaar.
In 2019 uitvoeren van het openluchtspektakel “Salomon, het Kollumer Oproer” (voor meer details zie website) samen met een 18e eeuwse markt in het historisch centrum van Kollum. In 2020 het onthullen van een standbeeld tegenover het oude rechthuis van Kollum , waar ruim 200 jaar geleden het oproer is gestart. Daarnaast zal er een 18e eeuwse markt worden georganiseerd. (een jaarlijks fenomeen).

4) Samenstelling bestuur en werkwijze van de Stichting.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Dam, Eerde
23-07-1951, Achtkarspelen
19-07-2018 (datum registratie: 23-07-2018)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Kazimier, Antje
25-10-1973, Leeuwarden
19-07-2018 (datum registratie: 23-07-2018)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Gaasendam, Hendrik
11-03-1963, Groningen
19-07-2018 (datum registratie: 23-07-2018)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Werkwijze bestuur.
Het bestuur wordt ondersteund door een team vrijwilligers die per project meewerken aan de realisatie.
Het bestuur vergadert ca 1 maal in de 4 weken en indien noodzakelijk vaker op ad hoq basis.
De bestuursleden werken allen onbezoldigd. Voor financiële verplichtingen werkt het bestuur met het zgn 4 ogen principe opdat er zorgvuldig en volledig verantwoord gewerkt gaat worden. Jaarlijks zal het bestuur het fin.beleid laten toetsen door een (register)accountant en de uitkomst daarvan plaatsen op de website. Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk transparant te werken, waarbij privé belangen of belangen van ondernemers niet zullen worden geschaad.