• Bestuur en organisatie

    Salomon Het Kollumer Oproer

Bestuur

Samenstelling bestuur en werkwijze van de Stichting.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dam, Eerde
23-07-1951, Achtkarspelen
19-07-2018 (datum registratie: 23-07-2018)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Kazimier, Antje
25-10-1973, Leeuwarden
19-07-2018 (datum registratie: 23-07-2018)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gaasendam, Hendrik
11-03-1963, Groningen
19-07-2018 (datum registratie: 23-07-2018)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Werkwijze bestuur.
Het bestuur wordt ondersteund door een team vrijwilligers die per project meewerken aan de realisatie.  Het bestuur vergadert ca 1 maal in de 4 weken en indien noodzakelijk vaker op ad hoq basis. De bestuursleden werken allen onbezoldigd. Voor financiële verplichtingen werkt het bestuur met het zgn 4 ogen principe opdat er zorgvuldig en volledig verantwoord gewerkt gaat worden. Jaarlijks zal het bestuur het fin.beleid laten toetsen door een (register)accountant en de uitkomst daarvan plaatsen op de website. Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk transparant te werken, waarbij privé belangen of belangen van ondernemers niet zullen worden geschaad.